UCHAZEČI O STUDIUM - ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Uchazeči o studium-elektronická přihláška.

Klikněte na logo a systém Vás intuitivně povede.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-22,  INFORMACE PRO UCHAZEČE

Dobrý den vážení rodiče a děti,

touto cestou bychom Vás rádi pozvali na přijímací řízení pro školní rok 2021-22. (termíny níže)

Vzhledem k navýšení kapacity školy bychom rádi pro příští školní rok nabídli také všem kurzistům možnost stát se stálými žáky Základní umělecké školy Podbořany.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

 • Hudební obor - PONDĚLÍ 7. června, 13.00 - 18.00, I. patro, učebna č. 19
 • Výtvarný obor - ÚTERÝ 8. června, 13.00 - 18.00, II. patro, výtvarný ateliér
 • Taneční obor - STŘEDA 9. června, 13.00 - 18.00, přízemí, sál školy

Nově připravujeme: Otevření oddělení bicích nástrojů a počítačové grafiky, více se dozvíte u přijímací zkoušky.

ONLINE PŘIHLÁŠKU S REZERVACÍ SVÉHO ČASU ZAŠLETE DLE ISTRUKCÍ VIZ. VÝŠE.

Provozní a hygienické podmínky přijímacího řízení:

Po budově školy se mohou pohybovat pouze uchazeči o studium v doprovodu jednoho zákonného zástupce. Škola stanoví vnitřními provozními opatřeními vhodný pohyb a frekvenci osob na chodbách, jejich dostatečné hygienické odstupy při čekacích lhůtách a orientační časové intervaly, tak aby nedocházelo ke kumulaci osob ve vnitřních prostorách a třídách školy. Podmínky pro vykonání přijímacích talentových zkoušek se řídí platnou legislativou a prováděcími předpisy školy.

DO ŠKOLY VSTUPUJTE POUZE S OCHRANOU ÚST A NOSU (chirurgická rouška nebo respirátor FFP2).

PRO ÚČELY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NENÍ NUTNÉ DOKLÁDAT VÝSLEDEK TESTU NA PŘÍTOMNOST SARS-COV-2.

PŘI VYKONÁVÁNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DÍTĚ MÍT ROUŠKU NEBUDE.

ORGANIZACI A POHYB OSOB VE ŠKOLE BUDOU MÍT NA STAROST ZAMĚSTNANCI ZUŠ.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE MŮŽE DO ŠKOLY VSTOUPIT POUZE JEDEN PRO ÚKONY ADMINISTRATIVY ATD.


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA ZUŠ PODBOŘANY, OKRES LOUNY

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhli k 1. září daného školního roku minimálně 5-ti let věku a v rámci přijímacího řízení prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče. Každý obor má své přijímací zkoušky a svou odbornou zkušební komisi. Komise ohodnotí výkon uchazeče pomocí bodového systému a sestaví celkové pořadí přijatých žáků podle nejvýše dosaženého počtů bodů sestupně.

O počtu přijatých uchazečů rozhodne ředitel školy na základě získaných bodů a volných míst v daném oboru. Každý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce vyplní u přijímacího řízení tzv. Evidenční list a souhlas GDPR, kam uvede osobní a kontaktní údaje. Dále uchazeč obdrží u přijímacího řízení osobní kód. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny formou pořadí jednotlivých kódů na webových stránkách školy a na nástěnkách v přízemí budovy do 30. 6. 2021 (Pro dodatečné přijímací řízení pak do 30. 9. 2021). Každý uchazeč nebo jeho zákonný zástupce se rovněž může informovat v ředitelně školy, zda byl přijat, či nikoliv. Následně prostřednictvím systému KLASIFIKACE na adrese: https://www.zuspodborany.cz/uchazeci-o-studium-prihlaska/ odešle uchazeč nebo jeho zákonný zástupce elektronickou přihlášku, kterou škola zaeviduje. Následně potvrdí a podepíše zákonný zástupce uchazeče nebo dospělý uchazeč přihlášku řediteli školy a tím je uchazeč přijat ke vzdělávání. Žákem školy se stává uchazeč v okamžiku uhrazení předepsaného školného ve stanoveném termínu. Školné se hradí bankovním převodem na účet školy. Platební údaje obdrží každý uchazeč/zákonný zástupce emailem. Školné se hradí pololetně a pro nový školní rok musí být uhrazeno v termínu nejpozději vždy do 20. září.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO VÝTVARNÉHO OBORU:

 • žák je schopen vložit do svého výtvarného projevu vlastní invenci
 • předškolní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku
 • školní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku, cit pro barevnost, kompozici, na základě vlastní kresby žák zvládá základní výtvarné techniky
 • mladší žáci nakreslí obrázek na dané téma (např. zvíře, pohádková bytost apod.)
 • starší žáci nakreslí podle modelu jednoduché zátiší a předvedou barevné cítění při tvorbě jednoduché kompozice dle vlastní představy (např. chuť, emoce apod.)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO TANEČNÍHO OBORU:

 • pohybová stránka: fyzická pohybová dispozice, představivost, taneční paměť
 • hudební stránka: hudební a rytmické cítění
 • sociální zralost: schopnost práce ve skupině
 • vytleskání rytmu
 • tělesné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
 • improvizace na zadané téma

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO HUDEBNÍHO OBORU:

 • zpěv libovolné lidové písně (sólově)
 • reprodukce zahraných tónů ve vlastní poloze
 • reprodukce krátkého rytmického útvaru
 • hudební paměť