Základní umělecká škola Podbořany, okres Louny,

Dukelská 155, 441 01, Podbořany,

příspěvková organizace města Podbořany

Poskytujeme základy vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru,
dětem i dospělým nabízíme vzdělán
í i zábavu. 

"JDEME CESTOU K UMĚNÍ" 

Zřizovatelem školy je Město Podbořany.
Partneři školy: AZUŠ - Asociace základních uměleckých škol ČR, IZUŠ - Informační systém základních uměleckých škol, Sibelco - Kaolin Hlubany a.s., Auto Myslivec Podbořany, AGC Kryry

ZUŠ PODBOŘANY, okres Louny, Dukelská 155, 441 01, Podbořany

Informace o podmínkách zahájení přímého školního provozu

Zahájení přímého školního provozu: 

od PONDĚLÍ 11. 5. 2020 dle původního Rozvrhu hodin.

Všichni účastníci vzdělávání odevzdají vedení školy "Čestné prohlášení" o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (zaměstnanci řediteli školy, žáci svému učiteli). Ke stažení níže.

Do budovy školy je povolen vstup pouze žákům, kurzistům a zaměstnancům. Zákonní zástupci dětí a ostatní osoby do budovy školy nevstupují, nebo pouze s povolením ředitele. K čekání na děti lze využít venkovní prostor před školou s dodržením dostatečného vzájemného odstupu.

Všichni žáci a zaměstnanci školy nosí v prostorách školy vlastní roušky s krytím nosu a úst.

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

Při pohybu po budově je nutná minimalizace osobních kontaktů na společných chodbách, toaletách, šatnách - odstup 2 metry (nejméně však 1,5 m).

Je vyžadována dostatečná hygiena rukou - mytí mýdlem, dezinfekce na společných chodbách, toaletách, při vstupu do budovy a při pohybu uvnitř budovy.

Počet žáků v učebně je max. 15 + jeden učitel, nošení roušky není povinné, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně však 1,5 metru). Pokud dochází k blízkému kontaktu osob, musí se roušky nosit.

Organizace výuky je zajišťována školou tak, aby byly dodrženy dostatečné odstupy od jednotlivých účastníků vzdělávání (rozložení lavic, pracovních míst s odstupem osob min. 1,5 m).

V hodinách tance, skupinového tance přizpůsobí pedagog nošení roušek dle možností s důrazem na princip ochrany zdraví.

Při sejmutí roušky si ukládá každý žák roušku do osobního sáčku.

Škola zajišťuje zvýšená hygienická opatření dle metodiky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Při zjištění příznaků zaměstnanci školy, škola postupuje dle metodiky Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství.

Osoby s rizikovými zdravotními faktory zváží účast na vzdělávání (osoby nad 65 let, chronicky nemocní, osoby s kardiovaskulárními, dýchacími chorobami atd.), výčet rizikových faktorů stanovuje Ministerstvo zdravotnictví a jsou též součástí "Čestného prohlášení" všech účastníků vzdělávání, jehož podmínkou na účasti v přímé výuce je jeho odevzdání přísl. zaměstnancům školy.

Pokud žák/žáci nemohou navštěvovat přímou výuku ve škole, dohodnou si způsob distanční formy vzdělávání s příslušným vyučujícím.

V Podbořanech dne 5. 5. 2020

Zpracoval Bc. Martin Říhovský, dipl. um., ředitel školy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ ke stažení:

OCHRANA ZDRAVÍ V ZUŠ - MANUÁL MŠMT ke stažení:

Blahopřejeme žákům a učitelům ZUŠ Podbořany

k uměleckým úspěchům na soutěžích ZUŠ ČR 2020

VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ ČR

VE HŘE NA KYTARU, KTERÉ PROBĚHLO 27. 2. 2020 v ZUŠ LOUNY

Výsledková listina zde: https://www.soutezezus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=11903