POSLÁNÍ A SMĚŘOVÁNÍ ŠKOLY DO ROKU 2025, STRATEGICKÝ A AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2020-2025

POSLÁNÍ A SMĚŘOVÁNÍ ŠKOLY DO ROKU 2025

Poslání školy (MISE)

Jsme umělecká škola, která nabízí vzdělání ve třech uměleckých oborech - hudebním, tanečním., výtvarném. Podporujeme umělecký a osobnostně-sociální rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím přímé výuky, interních a veřejných akcí školy, návštěvou kulturních představení, koncertů, výstav a dalších produkcí. Vytváříme zdravé, bezpečné a podnětné prostředí pro uměleckou výchovu, vnímáme umělecké vzdělávání jako rozvoj duchovních hodnot a prevenci sociálně patologických jevů uvnitř i vně školy, rozvíjíme vnitřní i mimoškolní formy spolupráce, jsme širší platformou pro společenský a kulturní život města a regionu. 

Podporujeme mezioborovou spolupráci prostřednictvím společných uměleckých projektů a veřejných vystoupení. Zaměřujeme se na podporu hry v komorních seskupeních a v souborech. Klademe důraz na spolupráci všech, kteří se podílejí na procesu vzdělávání. 

Kam chceme směřovat (VIZE)

Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím nových uměleckých oborů, rozšiřuje se o nové prostory a učebny, navyšuje cílovou kapacitu žáků ve škole, doplňuje a inovuje svůj výukový inventář, usiluje o stálý pedagogický rozvoj učitelů, podporuje víceoborovou spolupráci, reflektuje na potřeby veřejnosti, aktivně komunikuje s rodiči a dalším účastníky vzdělávacího procesu, spolutvoří a reprezentuje obraz školy a města navenek. 

Naše škola by v budoucnosti ráda prohloubila mezioborovou spolupráci a stala se hlavním centrem kulturního a uměleckého dění v regionu, které bude v této oblasti podporovat a udržovat zájem o umělecké disciplíny a tradice. 

STRATEGICKÝ A AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 

Naše škola se od 1. 9. 2019 zapojila na návrh p. Ing. Jindřišky Riedlové, dlouholeté ředitelky ZUŠ Louny do dvouletého projektu spolu s dalšími 70 školami v celé ČR. Pilotními školami jsou školy mateřské, základní i střední a pouze jediná Základní umělecká škola (v Podbořanech). Tento systém připravil Národní pedagogický institut ČR společně s externími odborníky z Pedagogické fakulty UK, Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a dalšími předními českými odbornými pracovišti v rámci systémového projektu OP VVV. Jedná se o spolupráci při nastavení a ověření ojedinělého systému podpory strategického řízení a plánování ve školách. Cílem projektu je podpořit ředitele a širší vedení škol, kteří usilují o úspěšnou, jasně profilovanou a atraktivní školu pro žáky, rodiče i pedagogy, školu která by šla příkladem ostatním školám v regionu.

ZUŠ Podbořany, okres Louny je tedy pilotní školou, která jako jedna z prvních v ČR získala dlouhodobou a ucelenou metodickou, vzdělávací, konzultační a poradenskou podporu prostřednictvím odborníků Národního pedagogického institutu ČR a externích expertů.

STRATEGICKÝ a AKČNÍ PLÁN ROZVOJE ZUŠ PODBOŘANY, OKRES LOUNY 2020-2025 ke stažení: