PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA ZUŠ 

Od 1. 2. 2021 lze dodatečně přihlásit nové žáky dle předchozí domluvy s vedením školy - kontakt: 

Ředitel ZUŠ - tel. pevná linka: 415 214 214, mobil: 774 832 444, mail: reditel.zuspodborany(a)seznam.cz

Zástupkyně ředitele - tel. pevná linka: 474 770 642, mail: zastupkyne.zuspodborany(a)seznam.cz

Kapacita školy pro školní rok 2020/2021 je naplněna. Můžete nás přesto kontaktovat telefonicky nebo emailem, v případě uvolnění kapacity Vás budeme kontaktovat zpět nebo Vám nabídneme možnost přihlášení uchazeče do uměleckého kurzu. 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020-21 zde: https://www.zuspodborany.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni-pro-skolni-rok-2020-21/

Dodatečné přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 - hygienické pokyny pro pohyb osob po budově:

Při vstupu do budovy nevstupujte nemocní. Dítě vč. sourozenců může doprovázet jeden zákonný zástupce po dobu nezbytně nutnou. Dále vyžadujeme při vstupu, po dobu přítomnosti a při odchodu z budovy pravidelnou dezinfekci rukou příslušným homologovaným dezinfekčním prostředkem + průběžné mytí rukou mýdlem.  Děkujeme Vám za respektování vnitřních hygienických pravidel školy.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA ZUŠ PODBOŘANY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhnou k 1. 9. 2020 5-ti let a více věku a v rámci přijímacího řízení prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče. Každý obor má své přijímací zkoušky a svou odbornou zkušební komisi. Komise ohodnotí výkon uchazeče pomocí bodového systému a sestaví celkové pořadí přijatých žáků podle nejvýše dosaženého počtů bodů sestupně.

O počtu přijatých uchazečů rozhodne ředitel školy na základě získaných bodů a volných míst v daném oboru. Každý uchazeč obdrží u přijímacího řízení osobní kód. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny formou pořadí jednotlivých kódů na webových stránkách školy a na nástěnkách v přízemí budovy do 30. 6. 2020. Každý uchazeč se rovněž může informovat v ředitelně školy, zda byl přijat, či nikoliv. Následně prostřednictvím systému IZUŠ na adrese: https://www.izus.cz/ nebo https://www.zuspodborany.cz/uchazeci-o-studium-prihlaska/ odešle elektronickou přihlášku, kterou škola zaeviduje. Následně potvrdí a podepíše zákonný zástupce uchazeče nebo dospělý uchazeč přihlášku řediteli školy a tím je přijat ke vzdělávání. Žákem školy se stává uchazeč v okamžiku uhrazení předepsaného školného ve stanoveném termínu. Školné se hradí bankovním převodem na účet školy. Platební údaje obdrží každý uchazeč/zákonný zástupce emailem. Školné pro školní rok 2020/21 musí být uhrazeno v termínu od 15. 8. do 15. 9. 2020.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO VÝTVARNÉHO OBORU:

 • žák je schopen vložit do svého výtvarného projevu vlastní invenci
 • předškolní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku
 • školní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku, cit pro barevnost, kompozici, na základě vlastní kresby žák zvládá základní výtvarné techniky
 • mladší žáci nakreslí obrázek na dané téma (např. zvíře, pohádková bytost apod.)
 • starší žáci nakreslí podle modelu jednoduché zátiší a předvedou barevné cítění při tvorbě jednoduché kompozice dle vlastní představy (např. chuť, emoce apod.)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO TANEČNÍHO OBORU:

 • pohybová stránka: fyzická pohybová dispozice, představivost, taneční paměť
 • hudební stránka: hudební a rytmické cítění
 • sociální zralost: schopnost práce ve skupině
 • vytleskání rytmu
 • tělesné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
 • improvizace na zadané téma

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO HUDEBNÍHO OBORU:

 • zpěv libovolné lidové písně - sólově nebo s doprovodem vyučujícího
 • reprodukce zahraných tónů ve vlastní poloze
 • reprodukce krátkého rytmického útvaru
 • hudební paměť

Ke stažení:  

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA ZUŠ PODBOŘANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 ke stažení zde: