PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA ZUŠ 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA ZUŠ PODBOŘANY, OKRES LOUNY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči, kteří dosáhnou k 1. 9. 2021 5-ti let a více věku a v rámci přijímacího řízení prokážou předpoklady ke vzdělávání. Schopnosti a dovednosti jsou posuzovány s ohledem na věk uchazeče. Každý obor má své přijímací zkoušky a svou odbornou zkušební komisi. Komise ohodnotí výkon uchazeče pomocí bodového systému a sestaví celkové pořadí přijatých žáků podle nejvýše dosaženého počtů bodů sestupně.

O počtu přijatých uchazečů rozhodne ředitel školy na základě získaných bodů a volných míst v daném oboru. Každý uchazeč obdrží u přijímacího řízení osobní kód. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny formou pořadí jednotlivých kódů na webových stránkách školy a na nástěnkách v přízemí budovy do 30. 6. 2021. Každý uchazeč se rovněž může informovat v ředitelně školy, zda byl přijat, či nikoliv. Následně prostřednictvím systému KLASIFIKACE na adrese: https://www.zuspodborany.cz/uchazeci-o-studium-prihlaska/ odešle elektronickou přihlášku, kterou škola zaeviduje. Následně potvrdí a podepíše zákonný zástupce uchazeče nebo dospělý uchazeč přihlášku řediteli školy a tím je přijat ke vzdělávání. Žákem školy se stává uchazeč v okamžiku uhrazení předepsaného školného ve stanoveném termínu. Školné se hradí bankovním převodem na účet školy. Platební údaje obdrží každý uchazeč/zákonný zástupce emailem. Školné pro školní rok 2021/22 musí být uhrazeno v termínu do 15. 9. 2021.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO VÝTVARNÉHO OBORU:

 • žák je schopen vložit do svého výtvarného projevu vlastní invenci
 • předškolní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku
 • školní věk: samostatnost při práci, koncentrace v delším časovém úseku, cit pro barevnost, kompozici, na základě vlastní kresby žák zvládá základní výtvarné techniky
 • mladší žáci nakreslí obrázek na dané téma (např. zvíře, pohádková bytost apod.)
 • starší žáci nakreslí podle modelu jednoduché zátiší a předvedou barevné cítění při tvorbě jednoduché kompozice dle vlastní představy (např. chuť, emoce apod.)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO TANEČNÍHO OBORU:

 • pohybová stránka: fyzická pohybová dispozice, představivost, taneční paměť
 • hudební stránka: hudební a rytmické cítění
 • sociální zralost: schopnost práce ve skupině
 • vytleskání rytmu
 • tělesné dispozice - uvolněnost kyčelních kloubů, pružnost páteře
 • improvizace na zadané téma

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO HUDEBNÍHO OBORU:

 • zpěv libovolné lidové písně - sólově nebo s doprovodem vyučujícího
 • reprodukce zahraných tónů ve vlastní poloze
 • reprodukce krátkého rytmického útvaru
 • hudební paměť

Ke stažení:  

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ NA ZUŠ PODBOŘANY,  OKRES LOUNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 ke stažení zde: