POSLÁNÍ A SMĚŘOVÁNÍ ŠKOLY DO ROKU 2025

POSLÁNÍ A SMĚŘOVÁNÍ ŠKOLY DO ROKU 2025

Poslání školy (MISE)

Jsme umělecká škola, která nabízí vzdělání ve třech uměleckých oborech - hudebním, tanečním., výtvarném. Podporujeme umělecký a osobnostně-sociální rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím přímé výuky, interních a veřejných akcí školy, návštěvou kulturních představení, koncertů, výstav a dalších produkcí. Vytváříme zdravé, bezpečné a podnětné prostředí pro uměleckou výchovu, vnímáme umělecké vzdělávání jako rozvoj duchovních hodnot a prevenci sociálně patologických jevů uvnitř i vně školy, rozvíjíme vnitřní i mimoškolní formy spolupráce, jsme širší platformou pro společenský a kulturní život města a regionu. 

Podporujeme mezioborovou spolupráci prostřednictvím společných uměleckých projektů a veřejných vystoupení. Zaměřujeme se na podporu hry v komorních seskupeních a v souborech. Klademe důraz na spolupráci všech, kteří se podílejí na procesu vzdělávání. 

Kam chceme směřovat (VIZE)

Chceme být školou, která rozšiřuje a posiluje svoji vzdělávací nabídku prostřednictvím nových uměleckých oborů, rozšiřuje se o nové prostory a učebny, navyšuje cílovou kapacitu žáků ve škole, doplňuje a inovuje svůj výukový inventář, usiluje o stálý pedagogický rozvoj učitelů, podporuje víceoborovou spolupráci, reflektuje na potřeby veřejnosti, aktivně komunikuje s rodiči a dalším účastníky vzdělávacího procesu, spolutvoří a reprezentuje obraz školy a města navenek. 

Naše škola by v budoucnosti ráda prohloubila mezioborovou spolupráci a stala se hlavním centrem kulturního a uměleckého dění v regionu, které bude v této oblasti podporovat a udržovat zájem o umělecké disciplíny a tradice.